Bel direct: 0180 621 000
Bellen
MENU
Bellen
MENU

Algemene voorwaarden Wesotronic B.V.

Definities

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
  “Wesotronic”: Wesotronic B.V., Postbus 445, 2990 AK Barendrecht;
  “Opdrachtgever”: de partij die met Wesotronic een Overeenkomst aangaat;
  “Overeenkomst”: elke afspraak tussen Wesotronic en Opdrachtgever tot het geven van advies
  over, het ontwerpen, leveren en/of het plaatsen van en/of het verrichten van service en
  onderhoud aan installaties voor beveiliging en communicatie.

Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding van Wesotronic en op alle Overeenkomsten tussen Wesotronic en Opdrachtgever, alsmede op alle rechtsverhoudingen die hieruit voortvloeien of hiermee verband houden.
 2. Afspraken die deze algemene voorwaarden dan wel de Overeenkomst aanvullen of ervan afwijken, zijn eenmalig en slechts bindend indien zij uitdrukkelijk en schriftelijk door daartoe bevoegde personen van partijen zijn overeengekomen.
 3. De eventuele vernietigbaarheid of nietigheid van een bepaling in de Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden laat de geldigheid van het overige deel van de Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden onverlet. In plaats van het vernietigde of nietige deel geldt dan als overeengekomen hetgeen op wettelijk toelaatbare wijze het dichtst komt bij hetgeen partijen overeengekomen zouden zijn, indien zij de nietigheid of vernietigbaarheid gekend zouden hebben.

Aanbiedingen en offertes

 1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd. Wesotronic is slechts aan een dergelijke aanbieding of offerte gebonden, indien de aanvaarding daarvan binnen de genoemde termijn door Opdrachtgever schriftelijk wordt bevestigd.
 2. Alle bij een aanbod verstrekte informatie en/of specificaties gelden steeds bij benadering en zijn voor Wesotronic slechts bindend, indien dat uitdrukkelijk schriftelijk is aangegeven. Levertijden in offertes van Wesotronic zijn indicatief en geven Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding.
 3. Kennelijke vergissingen en/of fouten in het aanbod binden Wesotronic niet.
 4. Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Wesotronic de door Opdrachtgever ondertekende overeenkomst retour heeft ontvangen of op het moment van de feitelijke levering, danwel aanvang van de werkzaamheden en/of diensten indien dit moment ligt voor de genoemde ondertekening/ontvangst.
 5. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen van de Overeenkomst of afspraken over meer-/minderwerk binden Wesotronic slechts, indien Wesotronic deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft bevestigd.
 6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Wesotronic niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 7. De in een aanbieding of offerte opgenomen prijs en/of voorwaarden gelden niet voor nabestellingen, tenzij Wesotronic dit uitdrukkelijk schriftelijk heeft bevestigd.

Uitvoering van de overeenkomst

 1. Wesotronic zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap, met inachtneming van de van overheidswege gestelde eisen.
 2. Wesotronic heeft het recht (delen van) de Overeenkomst uit te laten voeren door derden.
 3. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Wesotronic aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Wesotronic worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Wesotronic zijn verstrekt, heeft Wesotronic het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. Wesotronic is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Wesotronic is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. Wesotronic is evenmin aansprakelijk voor onjuistheden of onvolledigheden die zijn ontstaan bij het doorgeven of toezenden van gegevens, vertraging of fouten in de transmissie van gegevens, communicatiestoringen, problemen bij het bereiken van door Opdrachtgever opgegeven personen, (als gevolg van) computer- en of (tele)communicatiestoring, programmeerfouten, storing of verbreking van een (vaste) lijnverbinding, waar dan ook veroorzaakt.
 5. Indien is overeengekomen dat de Overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Wesotronic de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 6. Indien door Wesotronic of door Wesotronic ingeschakelde derden in het kader van de Overeenkomst werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 7. Indien zaken niet met gebruikelijke transportmiddelen kunnen worden afgeleverd op goed bereikbare plaatsen op een voor lossing gebruikelijke werkwijze, zal Opdrachtgever de extra kosten betalen die Wesotronic moet maken om de zaken alsnog te kunnen afleveren.
 8. Vóór de dag waarop het werk als opgeleverd geldt, mag Opdrachtgever geen werkzaamheden (laten) uitvoeren aan het werk, behoudens schriftelijke toestemming van Wesotronic.
 9. Wesotronic heeft recht op verlenging van de termijn waarbinnen het werk zal worden opgeleverd voor de duur van: a. overmacht; b. voor rekening van Opdrachtgever komende omstandigheden; en/of c. meerwerk.
 10. Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren waarvoor Opdrachtgever verantwoordelijk is, dient Opdrachtgever de daaruit voor Wesotronic voortvloeiende schade en kosten te vergoeden.

Levering

 1. Levering van bestelde zaken geschiedt af magazijn van Wesotronic en op basis van Incoterms Ex Works, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. Indien levering geschiedt op basis van “Incoterms”, zullen de op het moment van het sluiten van de Overeenkomst geldende “Incoterms” van toepassing zijn.
 3. Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat Wesotronic deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de Overeenkomst ter beschikking worden gesteld.
 4. Indien Opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Wesotronic gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 5. Een werk geldt als opgeleverd wanneer Wesotronic heeft medegedeeld dat het werk gereed is voor oplevering en Opdrachtgever het werk heeft aanvaard. Ter gelegenheid van de oplevering wordt een door beide partijen te ondertekenen opleveringsrapport opgemaakt. Een door Opdrachtgever geconstateerd gebrek dat door Wesotronic niet wordt erkend, wordt in het opleveringsrapport als zodanig vermeld.
 6. Indien Wesotronic heeft medegedeeld dat het werk voor oplevering gereed is en Opdrachtgever niet binnen 8 dagen daarna schriftelijk laat weten of hij het werk al dan niet aanvaardt, geldt het werk als opgeleverd.
 7. Indien Opdrachtgever het werk afkeurt, dient hij dat schriftelijk te doen onder vermelding van de gebreken die de reden voor afkeuring zijn. Kleine gebreken, die binnen 30 dagen kunnen worden hersteld, zijn geen reden tot afkeuring, tenzij zij aan ingebruikneming in de weg staan.
 8. Indien het werk in gebruik wordt genomen, geldt het werk als opgeleverd.
 9. Indien door de aard of omvang van het gebrek in redelijkheid niet van oplevering kan worden gesproken, zal Wesotronic na overleg met Opdrachtgever een nieuwe datum vaststellen waarop het werk zal worden opgeleverd.
 10. Na de dag waarop het werk als opgeleverd geldt, gaat een onderhoudstermijn van 30 dagen in, waarbinnen Wesotronic op verzoek van Opdrachtgever kleine gebreken zal herstellen.
 11. Indien Wesotronic gegevens nodig heeft van Opdrachtgever voor de uitvoering van de Overeenkomst, vangt de levertijd eerst aan nadat Opdrachtgever deze gegevens aan Wesotronic ter beschikking heeft gesteld.
 12. Indien Wesotronic een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief, en nimmer een fatale termijn.
 13. Wesotronic is gerechtigd bestelde zaken en werken in gedeelten (op) te leveren en te factureren, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Monsters en modellen

 1. Is aan Opdrachtgever een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt zonder dat de zaak daaraan behoefde te beantwoorden, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de zaak daarmee zal overeenstemmen.

Onderzoek, reclames

 1. Opdrachtgever is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-)verkeer gelden.
 2. Opdrachtgever dient eventuele zichtbare gebreken binnen drie dagen na levering schriftelijk aan Wesotronic te melden. Opdrachtgever dient eventuele niet zichtbare gebreken schriftelijk aan Wesotronic te melden binnen 14 dagen nadat hij deze heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken.
 3. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft Opdrachtgever verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst Opdrachtgever gebrekkige zaken te retourneren, dan is dat slechts toegestaan met voorafgaande schriftelijke toestemming van Wesotronic en op de wijze zoals door Wesotronic aangegeven.

Vergoedingen, prijs en kosten

 1. De prijzen in aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele administratie-, verzend-, vervoer-, verpakkings- en bezorgkosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 2. Na de totstandkoming van de Overeenkomst en vóór aanvang van de uitvoering kan Wesotronic de prijs eenzijdig verhogen indien sprake is van veranderingen in:
  a. door de fabrikant en/of de overheid opgelegde verwijderingsbijdragen; en/of
  b. het BTW-tarief en/of andere wettelijke heffingen.
 3. Daarnaast vindt aanpassing van de prijs plaats in geval van:
  a. wijzigingen in de Overeenkomst of in de voorwaarden van uitvoering (meer- en minderwerk);
  b. afwijkingen van de bedragen van de stelposten;
  c. afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden; en
  d. kostenverhogende omstandigheden, zijnde omstandigheden die:
  (i) van dien aard zijn dat bij het tot stand komen van de Overeenkomst geen rekening behoefde te worden gehouden met de kans dat zij zich zouden voordoen;
  (ii) die Wesotronic niet kunnen worden toegerekend; en
  (iii) die de kosten van het werk verhogen.
 4. Ingeval Opdrachtgever wijzigingen in de Overeenkomst of in de voorwaarden van uitvoering wenst, kan Wesotronic eenzijdig de prijs verhogen, wanneer zij Opdrachtgever tijdig heeft gewezen op de daaruit voortvloeiende prijsverhoging, tenzij Opdrachtgever dit uit zichzelf had moeten begrijpen.
 5. Stelposten zijn in de Overeenkomst genoemde bedragen voor:
  a. het aanschaffen van bouwstoffen en/of het verwerken daarvan; en/of
  b. het verrichten van werkzaamheden, die bij de totstandkoming van de Overeenkomst onvoldoende bepaald kunnen worden en/of door Opdrachtgever nader moeten worden ingevuld.
 6. Indien in de Overeenkomst verrekenbare hoeveelheden zijn opgenomen, en deze hoeveelheden te hoog of te laag blijken te zijn om het werk tot stand te brengen, zal verrekening plaatsvinden van de uit die afwijking voortvloeiende meer- of minderkosten.
 7. Indien Opdrachtgever opdracht geeft tot het uitvoeren van meerwerk, kan Wesotronic het volledige daarmee gemoeide bedrag geheel of gedeeltelijk vooraf in rekening brengen. Minderwerk zal worden verrekend bij de eindafrekening.
 8. Indien bij de eindafrekening van het werk blijkt dat het totaalbedrag van het minderwerk het totaalbedrag van het meerwerk overtreft, heeft Wesotronic recht op een vergoeding gelijk aan 10% van het verschil van die totalen.

Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, op een door Wesotronic aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Bezwaren tegen de hoogte of onderdelen van de facturen dient Opdrachtgever aan Wesotronic binnen 10 dagen na factuurdatum gemotiveerd schriftelijk op de hoogte te stellen en schorten de betalingsverplichting niet op.
 2. Behoudens voor zover bepalingen van dwingend recht zich hiertegen verzetten, mag Opdrachtgever de betaling niet opschorten of verrekenen.
 3. Opdrachtgever is, zonder dat ingebrekestelling is vereist, in verzuim door het enkele verstrijken van de betalingstermijn. Behoudens voor zover bepalingen van dwingend recht zich hiertegen verzetten, is Opdrachtgever dan naast de afgesproken prijs een vertragingsrente van 1% per maand (tenzij de wettelijke (handels)rente hoger is in welk geval de wettelijke (handels)rente geldt) en incassokosten verschuldigd.
 4. Indien Opdrachtgever met enige betaling in verzuim is, kan Wesotronic zekerheid verlangen, haar verplichtingen onder deze Overeenkomst en onder eventuele andere overeenkomsten tussen Wesotronic en Opdrachtgever opschorten en/of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opzeggen, onverminderd haar aanspraak op schadevergoeding.
 5. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van Opdrachtgever zijn de vorderingen van Wesotronic op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 6. Wesotronic heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen in de eerste plaats in mindering te brengen op de kosten, vervolgens in mindering op de opengevallen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom en de lopende rente. Wesotronic kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Wesotronic kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Wesotronic geleverde zaken, daaronder mede begrepen eventuele ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz. blijven eigendom van Wesotronic totdat Opdrachtgever volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Wesotronic uit hoofde van enige met Wesotronic gesloten overeenkomst, vorderingen terzake van het tekortschieten in de nakoming van een dergelijke overeenkomst daaronder begrepen.
 2. Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. Indien een derde beslag legt op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop wil vestigen of doet gelden, is Opdrachtgever verplicht Wesotronic daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
 4. Opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen schade, waaronder brand, ontploffing- en waterschade, alsmede tegen diefstal en de polis van de verzekering op eerste verzoek aan Wesotronic ter inzage te geven.
 5. Voor het geval dat Wesotronic haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Wesotronic of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Wesotronic zich bevinden en die zaken terug te nemen.

Garantie

 1. Wesotronic garandeert dat door haar geleverde zaken voldoen aan de in het Nederlandse handelsverkeer gebruikelijke eisen en normen .
 2. De onder 1. genoemde garantie geldt eveneens indien de te leveren zaken zijn bestemd voor gebruik in het buitenland indien Opdrachtgever van dit gebruik vóór het aangaan van de Overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan Wesotronic.
 3. De onder 1. genoemde garantie geldt gedurende een periode van 12 maanden na levering, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 4. Indien de geleverde zaken niet voldoen aan deze garantie, zal Wesotronic de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, binnen redelijke termijn na ontvangst van de schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek vervangen of zorgdragen voor herstel, een of ander naar keuze van Wesotronic. In geval van vervanging verbindt Opdrachtgever zich reeds nu de vervangen zaak aan Wesotronic te retourneren en de eigendom aan Wesotronic te verschaffen.
 5. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek het gevolg is van normale slijtage, van gebruik waarvoor het werk naar objectieve maatstaven niet geschikt was of van bijzondere omstandigheden waarop Wesotronic geen invloed kan uitoefenen (zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) danwel is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik. De garantie vervalt wanneer de zaak niet goed en regelmatig is onderhouden en/of door of namens Opdrachtgever herstel- of andersoortige werkzaamheden aan het werk zijn uitgevoerd.
 6. Bovenstaande garantie is beperkt tot gratis reparatie van het gebrek met uitsluiting van (kosten van) vervanging en herstel van andere zaken en met uitsluiting van alle (overige) directe of indirecte gevolgschade.
 7. Opdrachtgever is in de gevallen als voorzien in dit artikel verplicht Wesotronic van het gebrek zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen redelijke termijn na ontdekking mededeling te doen en Wesotronic de gelegenheid te geven binnen een redelijke termijn het gebrek te herstellen.
 8. Indien de kosten van herstel voor een gebrek waarvoor Wesotronic aansprakelijk is naar de redelijke beoordeling van Wesotronic niet in redelijke verhouding staan tot het belang van Opdrachtgever bij herstel, kan Wesotronic in plaats van herstel volstaan met het uitkeren van een redelijke schadevergoeding aan Opdrachtgever. Deze schadevergoeding zal maximaal het bedrag zijn van de prijs die Opdrachtgever heeft betaald.
 9. Indien de door Wesotronic verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, is de garantie beperkt tot de door de producent van de zaak verstrekte garantie.

Opschorting en ontbinding

 1. Wesotronic is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen onder de Overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst op te schorten en/of de Overeenkomst te ontbinden, indien:
  – een wijziging in de van toepassing zijnde wet- of regelgeving een wezenlijke wijziging veroorzaakt in de verplichtingen van Wesotronic;
  – Opdrachtgever zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
  – Opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt of deze aan hem wordt verleend, dan wel een akkoord of regeling met zijn crediteuren aangaat of enige andere omstandigheid waardoor Opdrachtgever het vrije beheer over zijn vermogen verliest;
  – ten aanzien van Opdrachtgever faillissement wordt aangevraagd of verleend; – de onderneming van Opdrachtgever wordt geliquideerd of beëindigd;
  – ten laste van Opdrachtgever beslag wordt gelegd op een aanzienlijk deel van zijn vermogen;
  – Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
 2. Bij het opschorten of ontbinden van de Overeenkomst als gevolg van het voorgaande is Wesotronic nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die Opdrachtgever als gevolg hiervan lijdt.
 3. Voorts is Wesotronic bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 4. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Wesotronic op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Wesotronic de nakoming van haar verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de Overeenkomst, waaronder het recht om schadevergoeding te vorderen.

Teruggave ter beschikking gestelde zaken

 1. Indien Wesotronic aan Opdrachtgever bij de uitvoering van de Overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is Opdrachtgever gehouden het aldus geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien Opdrachtgever deze verplichting niet nakomt, zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.
 2. Indien Opdrachtgever, om welke reden ook in gebreke blijft met de onder 1. genoemde verplichting, is Opdrachtgever de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, aan Wesotronic verschuldigd.

Aansprakelijkheid

 1. Indien door Wesotronic geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van Wesotronic jegens Opdrachtgever beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder “Garanties” is geregeld.
 2. De aansprakelijkheid van Wesotronic is voorts beperkt tot directe schade als gevolg van een aan Wesotronic toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst en tot het bedrag dat door de assuradeur van Wesotronic ter zake is uitgekeerd, althans tot dat deel van de factuur dat het gedeelte van de Overeenkomst betreft waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid van Wesotronic voor directe schade is te allen tijde beperkt tot € 50.000,- (zegge: vijftigduizend euro) per gebeurtenis en ingeval van een reeks van samenhangende gebeurtenissen tot € 100.000,- (zegge: honderdduizend euro) in totaal.
 3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  – de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
  – de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Wesotronic aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij dit gebrek niet aan Wesotronic toegerekend kan worden;
  – redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot voorkoming of beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 4. Opdrachtgever vrijwaart Wesotronic tegen aanspraken van derden op grond van de Overeenkomst.
 5. Wesotronic is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 6. Voor schade die het gevolg is van de omstandigheid dat sleutels, tags of andere toegangscontrole middelen of codes door Wesotronic zijn kwijt geraakt, is de aansprakelijkheid van Wesotronic beperkt tot € 10.000,-.
 7. De in deze voorwaarden opgenomen beperking van aansprakelijkheid geldt niet ingeval van opzet of grove schuld van Wesotronic.
 8. Jegens een Opdrachtgever die consument is, geldt de aansprakelijkheidsbeperking slechts voor zover de wet dit toestaat.
 9. Opdrachtgever dient vorderingen uiterlijk 2 jaar na levering van de zaak en/of dienst in rechte aanhangig te maken op straffe van verval.

Risico-overgang

 1. Het werk en de geleverde zaken zijn voor risico van Opdrachtgever vanaf het moment waarop deze aan Opdrachtgever juridisch en/of feitelijk zijn geleverd.

Overmacht

 1. Wesotronic is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Wesotronic geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Wesotronic niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Wesotronic worden daaronder begrepen.
 3. Wesotronic heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Wesotronic haar verbintenis had moeten nakomen.
 4. Wesotronic kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden. Wesotronic is dan gerechtigd haar schade te verhalen op Opdrachtgever.
 5. Voor zoveel Wesotronic ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de Overeenkomst reeds gedeeltelijk was nagekomen of nog zal kunnen nakomen, is Wesotronic gerechtigd om het nagekomen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk Overeenkomst.
 6. Ingeval van overmacht zoals beschreven in dit artikel is Wesotronic niet gehouden schade te vergoeden die een direct of indirect gevolg is van de overmachtssituatie.

Aansprakelijkheid van Opdrachtgever en vrijwaring

 1. Opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de door of namens hem verstrekte gegevens.
 2. Verschillen tussen de tijdens de uitvoering blijkende toestand van bestaande gebouwen, werken en terreinen enerzijds en de toestand die Wesotronic redelijkerwijs had mogen verwachten anderzijds, geven Wesotronic recht op vergoeding van de daaruit voortvloeiende kosten, te vermeerderen met een opslag van 10% voor algemene kosten, risico en winst.
 3. Opdrachtgever is aansprakelijk voor de gevolgen voor de uitvoering van het werk van verontreiniging van het gebouw en/of het terrein waarin of waarop het werk moet worden uitgevoerd.
 4. Opdrachtgever is aansprakelijk voor (de werkzaamheden/gevolgen van) de door hem gegeven/voorgeschreven/ter beschikking gestelde constructies, werkwijzen, aanwijzingen, materialen, bouwstoffen, hulpmiddelen, hulppersonen, onderaannemers en leveranciers.
 5. Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan het werk en voor schade die Wesotronic lijdt als gevolg van door Opdrachtgever of in zijn opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen.
 6. De gevolgen van de naleving van wettelijke voorschriften of beschikkingen van overheidswege die na de dag van de offerte in werking treden, komen voor rekening van Opdrachtgever.
 7. Indien Opdrachtgever zijn verplichtingen onder deze Overeenkomst niet nakomt, is Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van Wesotronic die daardoor direct of indirect ontstaat.
 8. Opdrachtgever vrijwaart Wesotronic voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die in het kader van de Overeenkomst aan Wesotronic ter beschikking zijn gesteld.
 9. Wesotronic is niet aansprakelijk voor enige schade indien Opdrachtgever zich tegen die schade heeft verzekerd, dan wel zich redelijkerwijs had kunnen verzekeren, en Opdrachtgever vrijwaart Wesotronic voor aanspraken van verzekeraars en anderen dienaangaande.
 10. De voorwaarden, uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid als vermeld in deze algemene voorwaarden worden evenzeer bedongen voor en ten behoeve van de medewerkers, alsmede voor en ten behoeve van hen bij wie Wesotronic geleverde producten en/of diensten betrekt.
 11. Indien Opdrachtgever aan Wesotronic informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten en zal de schade van Wesotronic vergoeden indien blijkt dat dit niet het geval was.
 12. Jegens een Opdrachtgever die consument is, geldt de aansprakelijkheidsbeperking en vrijwaring slechts voor zover de wet dit toestaat.

Intellectuele eigendom en auteursrechten

 1. Wesotronic behoudt (al dan niet ten behoeve van haar licentiegever) de auteursrechten en alle overige intellectuele eigendomsrechten op door haar gemaakte en verstrekte voorbeelden, berekeningen, tekeningen, modellen, ontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten e.d.
 2. Het is Opdrachtgever niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. De in het kader van de Overeenkomst eventueel door Wesotronic tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van Wesotronic, ongeacht of deze aan Opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 4. Alle door Wesotronic eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz. zijn uitsluitend bestemd om door Opdrachtgever te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Wesotronic worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
 5. Wesotronic behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Geheimhouding en bescherming persoonsgegevens

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Zij verplichten zich de nodige maatregelen te treffen die ertoe zullen leiden dat gelijke geheimhoudingsplicht geldt voor de personen die zij bij de uitvoering van de Overeenkomst betrekken. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit zo door een partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Wesotronic is gerechtigd gegevens en informatie van Opdrachtgever te verstrekken aan door haar ingeschakelde derden voor zover dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst.
 3. Indien, op grond van een wettelijke bepaling, een rechterlijke uitspraak of op gezag van de bevoegde autoriteiten, Wesotronic gehouden is vertrouwelijke informatie te verstrekken, dan geldt dit niet als schending van haar geheimhoudingsplicht. Wesotronic is dan niet gehouden tot schadevergoeding en Opdrachtgever is niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst.
 4. Partijen erkennen dat toegang tot en verwerking van persoonlijke informatie van de andere partij of haar medewerkers, vertegenwoordigers of met haar gelieerde partijen in het belang van een juiste dienstverlening noodzakelijk kan zijn. Beide partijen verplichten zich om persoonlijke informatie die in het kader van de overeenkomst wordt verkregen, zorgvuldig te gebruiken, met inachtneming van alle toepasselijke regels en voorschriften, en om deze informatie uitsluitend te gebruiken ter nakoming van de verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst.

Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op ieder aanbod van Wesotronic en op elke Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Zowel het Weens Koopverdrag als enige toekomstige internationale regeling inzake koop van roerende zaken, waarvan de werking door partijen kan worden uitgesloten, is uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Behoudens voor zover bepalingen van dwingend recht zich hiertegen verzetten, zullen alle geschillen tussen Wesotronic en Opdrachtgever worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.

Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Rotterdam.
 2. Wesotronic is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op lopende overeenkomsten. De Opdrachtgever wordt geacht de gewijzigde algemene voorwaarden te hebben aanvaard indien hij daartegen niet binnen 14 dagen nadat de gewijzigde algemene voorwaarden hem zijn toegezonden bezwaar heeft gemaakt.